C. P. I. A. A. M.

COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

TELEFON INTERIOR: C. P. I. A. A. M. - Igiena 168

(LISTA TELEFOANE DE CONTACT)

COORDONATOR COMPARTIMENT C. P. I. A. A. M.Dr. ANCA NISTOR - Medic Primar EpidemiologASISTENT C. P. I. A. A. M. BOGDAN CIOBANU - Asistent Pr. C. P. I. A. A. M.ECHIPA COMPARTIMENT
C. P. I. A. A. M. - RECOLTARE PROBE

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistenteimedicale in unitatile sanitare

Ordinul nr. 961/2016.pdf - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

(EXTRAS DIN ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare)

ANEXA 1

Organizarea activitatilor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare publice si private cu paturi

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

1. Unitatile sanitare publice si private cu paturi asigura organizarea si functionarea serviciilor/compartimentelor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, dupa cum urmeaza:

a) la nivelul tuturor unitatilor sanitare cu paturi, de stat sau private, se organizeaza servicii/compartimente specializate de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

b) activitatea serviciilor/compartimentelor este asigurata prin personal propriu, angajat in acest scop, sau prin contractarea de prestari de servicii specifice cu directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti, sau cu furnizori privati care ofera servicii de consultanta de epidemiologie;

c) serviciul/compartimentul trebuie sa aiba in componenta cel putin un medic epidemiolog, cu functie/atributii de sef serviciu/coordonator compartiment si membru in Comitetul director al unitatii sanitare, direct subordonat managerului unitatii;

d) seful serviciului/coordonatorul compartimentului va fi autorizat prin decizie administrativa a managerului atât pentru verificarea modului de respectare a protocoalelor si procedurilor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, cât si pentru a propune managerului sanctiuni administrative pentru tot personalul unitatii sanitare cu abateri de la acestea;

e) in cadrul serviciului/compartimentului trebuie asigurata functia de responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor de catre un medic de boli infectioase incadrat la unitatea sanitara sau prin contractarea de prestari de servicii specifice, iar in lipsa acestuia de catre un medic clinician care a absolvit un curs de perfectionare profesionala in domeniu;

f) serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale se va constitui cu minimum 5 posturi, compartimentul se va constitui cu minimum 3 posturi, iar in cadrul unitatilor sanitare cu paturi cu o capacitate redusa (sub 50 de paturi) va fi desemnata o persoana, medic epidemiolog sau medic boli infectioase;

g) in cadrul serviciului/compartimentului se va asigura 1 post de asistent medical cu pregatire postliceala de profil sau de asistent medical generalist care a absolvit un curs de perfectionare profesionala in domeniu, la 250 de paturi;

h) in cadrul serviciului/compartimentului se vor asigura cel putin un medic epidemiolog si cel putin un medic boli infectioase la 400 de paturi.

2. Unitatile sanitare publice si private cu paturi vor raspunde pentru activitatile de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, prin asumarea responsabilitatii profesionale si juridice, in conformitate cu legislatia.

3. In toate unitatile sanitare cu paturi se va infiinta Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, din care vor face parte: seful serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de ingrijiri, dupa caz, farmacistul, microbiologul/medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are contract, toti sefii de sectie. Comitetul este condus de seful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si are obligatia de a se intâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situatiei si elaborarea de propuneri catre Comitetul director.

4. Unitatile sanitare ambulatorii de specialitate cu paturi, de spitalizare de zi, centrele multifunctionale, unitatile sanitare de asistenta medico-sociala, sanatoriile, alte tipuri de unitati sanitare, indiferent de forma de organizare, vor desemna, din personalul propriu, un medic care a absolvit un curs de perfectionare profesionala in domeniu, responsabil pentru activitatile specifice de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, cu activitate de 0,5 norma, in conformitate cu legea.

5. Indrumarea metodologica a personalului si a activitatilor desfasurate in cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile sanitare publice se realizeaza de catre compartimentul de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

6. Interventia si expertiza de specialitate, in cazul unor focare epidemice sau situatii de risc declarat, sunt asigurate, la solicitarea unitatii sau prin autosesizare, de catre compartimentele/structurile specializate ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu titlu de gratuitate, cu finantare din bugetul de stat, din venituri proprii sau din fonduri ale programului national de sanatate, dupa caz.

RESPONSABILI GESTIONAREA DESEURILOR

(EXTRAS DIN ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale)

NORME TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE

ART. 1

Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale reglementeaza modul in care se realizeaza colectarea separata pe categorii, ambalarea, stocarea temporara, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor medicale, acordand o atentie deosebita deseurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului si afectarea starii de sanatate.

ART. 2

(1) Prezentele norme tehnice se aplica de catre toate unitatile sanitare, indiferent de forma de organizare, in care se desfasoara activitati medicale in urma carora sunt produse deseuri, denumite in continuare deseuri medicale.

(2) Producatorul de deseuri medicale este raspunzator pentru gestionareadeseurilor medicale rezultate din activitatea sa.

(3) Unitatile elaboreaza si aplica planuri, strategii de management si proceduri medicale care sa previna producerea de deseuri medicale periculoase sau sa reduca pe cat posibil cantitatile produse.

(4) Unitatile elaboreaza si aplica planul propriu de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale, in concordanta cu regulamentele interne si codurile de procedura, pe baza reglementarilor in vigoare si respectand continutulcadru prezentat in anexa nr. 4 la ordin.

ART. 3

Producatorii de deseuri medicale, astfel cum sunt definiti la art. 7, au urmatoarele obligatii:

a) prevenirea producerii deseurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora;

b) separarea diferitelor tipuri de deseuri la locul producerii / generarii;

c) tratarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri medicale produse.

ART. 4

Prezentele norme tehnice se aplica si unitatilor care desfasoara activitati conexe celor medicale (cabinete de infrumusetare corporala, ingrijiri paleative si ingrijiri la domiciliu etc.), indiferent de forma de organizare a acestora.

ART. 5

(1) Prezentele norme tehnice nu se refera la managementul deseurilor radioactive, a caror gestionare este prevazuta in reglementari specifice, si nici la efluentii gazosi emisi in atmosfera sau la apele uzate descarcate in receptori.

(2) Deseurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART. 6

(1) Prezentele norme tehnice nu se refera la managementul deseurilor de medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamente citotoxice si citostatice si 18 01 09 - medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08) rezultate din urmatoarele unitati, indiferent de forma de organizare a acestora:

a) farmacii, drogherii, unitati autorizate pentru vanzarea sau distributia medicamentelor si produselor farmaceutice;

b) unitati de productie, depozitare si pastrare a medicamentelor si a produselor biologice;

c) institute de cercetare farmaceutica;

d) unitati preclinice din universitatile si facultatile de farmacie;

e) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.

(2) Gestionarea deseurilor de medicamente prevazute la alin. (1) va fi reglementata prin ordin al ministrului sanatatii, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. I Obiective si domenii de aplicare

(EXTRAS DIN Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile medicale in cursul anului 2016)

2. Situatia actuala privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile unitatii sanitare:

2.1. Proceduri si practici existente

1. Spitalul aplica permanent cerintele legale.

2. Sint elaborate si se aplica coduri de procedura specifice, conform legislatiei in vigoare.

3. Se organizeaza separarea deseurilor in functie de tipurile de deseuri:

  • Deseuri taietoare – intepatoare

  • Deseuri infectioase

  • Deseuri nepericuloase

4. Se colecteaza deseurile la punctul lor de generare in containere adecvate depozitarii si transportului.

5. Se identifica tipurile de deseuri prin coduri de culoare, etichete de identificare si se aplica etichete de avertizare acolo unde este necesar.

6. Se utilizeaza codurile din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.

7. Se cintaresc la fiecare transport la spatiul de stocare temporara.

8. Se gestioneaza pe fise de evidenta.

9. Se depoziteaza intr-un spatiu de stocare temporara special desemnat. - Se elimina deseurile cu ajutorul unor furnizori autorizati de astfel de servicii si angajati prin contract, verificand respectarea tuturor termenelor stabilite.