SERVICIUL R.U.N.O.S.

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 105


SEF SERVICIU R.U.N.O.S.Ec. NISTOR VIORICA

PERSONAL SERVICIUL R.U.N.O.S.

Ec. UNGUREANU CONSTANTIN

Ref. CHELARU MARICICA

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 43 Biroul RUNOS are, in principal, urmatoarele atributii:

1. aplicarea legislatiei in domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfectionarea profesionala a resurselor umane din cadrul unitatii;

2. asigura intocmirea documentatiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numarului de posturi, a regulamentului de organizare si functionare, a statului de functii;

3. efectueaza lucrari privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii;

4. urmareste intocmirea si actualizarea de catre conducatorii de compartimente a fiselor de post si asigura gestionarea lor conform prevederilor legale;

5. gestioneaza procesul de realizare a evaluarii si intocmirea fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale;

6. stabileste si actualizeaza, conform reglementarilor legale, salariile de incadrare si celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unitatii;

7. asigura introducerea in baza de date a informatiilor referitoare la personal si actualizeaza baza cu datele noilor angajati;

8. intocmeste documentatia privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru personalul din unitate;

9. intocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta a salariatilor;

10. asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, in conformitate cu prevederile legale;

11. calculeaza vechimea in specialitate si vechimea in munca la incadrare;

12. executa lucrarile de normare a personalului, aplicand criteriile de normare din normativele in vigoare;

13. fundamenteaza fondul de salarii necesar personalului din unitate in vederea intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli;

14. intocmeste lunar lucrarile de salarizare;

15. intocmeste si transmite situatiile periodice solicitate de Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi, Directia judeteana de finante, Directia judeteana de statistica, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Iasi, Primaria Iasi.

16. asigura operarea programarilor si efectuarii concediilor de odihna ale angajatilor;

17. intocmeste formalitatile in vederea acordarii de concedii cu/fara plata si tine evidenta acestora;

18. elibereaza la cerere adeverinte privind calitatea de salariat care atesta vechimea in munca sau drepturile salariale;

19. intocmeste documentatia privind sanctionarea personalului unitatii;

20. intocmeste orice alte lucrari prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. asigura confidentialitatea datelor salariatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.