SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANSPORT-ADMINISTRATIV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 103

SEF SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANSPORT-ADMINISTRATIV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTAREEc. BENDESCU ALINA

PERSONAL SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANSPORT-ADMINISTRATIV ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE

Ref. CRETU ELIS CRISTINA

Ec. BURLACU ROXANA PARASCHIVA

Ref. SCHIPOR ANREEA

Ec. GRIVINCA ANCA

Sef Depozit VARTOLOMEI IULIAN

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 45 Serviciul Aprovizionare, Transport, Administrativ, Achizitii publice si Contractare are, in principal, urmatoarele atributii:

1. asigura aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al activitatilor medicale, administrative si tehnice;

2. coordoneaza activitatea magaziilor, asigurand conditii optime de pastrare si depozitare a bunurilor in conditii igienico-sanitare conform normelor in vigoare;

3. efectueaza receptia calitativ si cantitativ a materialelor primite de la furnizori in baza avizului de insotire a marfii, intocmeste notele de intrare-receptie, tine evidenta stocurilor, efectueaza inventarul periodic privind produsele existente in gestiune;

4. urmareste distribuirea judicioasa a materialelor in sectiile si serviciile spitalului;

5. organizeaza si asigura ordinea si curatenia in incinta spitalului;

6. asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc in conditii de eficienta maxima;

7. ia masurile necesare pentru imbunatatirea conditiilor de confort si de alimentatie a bolnavilor;

8. asigura functionarea in bune conditii a blocului alimentar, a garderobei bolnavilor;

9. verifica si controleaza efectuarea pazei in spital;

10. organizeaza si asigura primirea, circuitul, pastrarea si evidenta corespondentei;

11. asigura pastrarea arhivei unitatii conform normelor legale;

12. intocmeste listele de mijloace fixe ce se caseaza sau se conserva: asigura evidenta acestora si urmareste modul de finalizare a acestor operatii.

13. raspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate in vederea elaborarii programului anual al achizitiilor publice;

14. elaboreaza si executa programul anual al achizitiilor publice cu respectarea baremului in vigoare;

15. raspunde de avizarea si aprobarea programului anual al achizitiilor publice la nivelul conducerii spitalului;

16. primeste ofertele de la furnizori prin registratura;

17. elaboreaza si distribuie documentatia de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);

18. supune spre aprobare documentatia de atribuire/de concurs;

19. indeplineste obligatiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al Romaniei, publicatii);

20. organizeaza, initiaza, deruleaza si finalizeaza proceduri de achizitie;

21. elaboreaza procesul-verbal de deschidere a sedintei de verificare a ofertelor prezentate;

22. elaboreaza centralizatorul de preturi;

23. intocmeste deschiderea raportului procedurii;

24. elaboreaza adrese de informare pentru fiecare achizitie (descalificati, calificati, castigatori, necastigatori) pentru fiecare produs achizitionat si fiecare operator economic angajat in procedura de achizitie publica;

25. evalueaza ofertele si atribuie contracte de achizitie publica alaturi de comisiile de evaluare;

26. finalizeaza raportul procedurii;

27. redacteaza si semneaza contractele si se preocupa de avizarea si semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;

28. introducerea, in sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile-cadru, contractile subsecvente, contractele de achizitii, actele aditionale aferente acestora si comezi si angajamente;

29. urmareste derularea realizarii contractelor;

30. intreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) solutionarii contestatiilor formulate impotriva procedurilor spitalului si depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

31. urmareste modul de constituire a garantiei de participare si a garantiei de buna executie;

32. intocmeste graficul de livrari pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate (anexele la contracte);

33. constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;

34. raspunde de legalitatea procedurilor de achizitie efectuate;

35. coordoneaza si elaboreaza, in baza necesitatilor transmise de catre celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piata, note justificative, contracte de achizitie) necesare achizitionarii directe de produse, servicii sau lucrari care nu depasesc plafonul-limita prevazut de legislatie pentru achizitiile directe;

36. deruleaza si finalizeaza achizitiile directe;

37. asigura relatiile de corespondenta si dialog cu institutiile de control in domeniul achizitiilor publice;

38. verifica sesizarile referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achizitie;

39. intocmeste situatii si rapoarte specifice activitatii Serviciului achizitii publice, contractare;

40. intocmeste, actualizeaza si propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru si/sau operationale specifice.