INFO ADMINISTRATIV

(EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA)

CAPITOLUL III

Atributiile personalului

Art.9. Personalul incadrat in unitate are obligatia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale, codului de deontologie medicala si cerintelor postului.

Art.10. Angajatii au urmatoarele obligatii:

a) asigura monitorizarea specifica bolnavilor conform prescriptiei medicale;

b) respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

c) organizeaza si desfasoara programul de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, atat pentru pacienti, cat si pentru apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare;

d) utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea, depozitarea transportul si eliminarea finala a materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat (si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii);

e) respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

f) poarta echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal;

g) respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatori si celelalte persoane cu care colaboreaza;

h) respecta secretul profesional;

i) respecta programul de lucru si regulamentul intern;

j) in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului, intregul personal medicosanitar are obligatia de a folosi un limbaj politicos atat fata de pacienti cat si fata de vizitatori si de insotitorii pacientilor.

k) executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului.

ECHIPA MEDICALA SPITALUL ...IC "Dr. C.I. PARHON" IASI
PERSONAL MEDICAL SPITALUL...IC "Dr. C.I. PARHON" IASI

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile salariatilor

Art.18. Salariatul are, in principiu, urmatoarele drepturi :

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

  • pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu;

  • in salariul de baza sunt incluse: indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal, zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:

  • 1-2 ianuarie

  • 1 mai

  • prima si a doua zi de Pasti

  • ziua de 7 aprilie –Ziua Mondiala si Nationala a Sanatatii (conf. Contractului Colectiv de Munca pe Ramura)

  • iunie (prima si a doua zi de Rusalii)

  • 15 august (Adormirea Maicii Domnului)

  • 1 decembrie (Ziua Nationala)

  • prima si a doua zi de Craciun

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la demnitate in munca;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul la acces la formarea profesionala;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j) dreptul la protectie in caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

l) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat .

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitati sanitare, in scopul asigurarii asistentei sanitare.

Art.19. Salariatul are, in principal, urmatoarele obligatii :

a) obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in contractul individual de munca, respectiv obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii la locul de munca;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu, in sensul art.26 Codul muncii;

f) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

g) obligatia de a utiliza judicios baza materiala, aparatura, medicamentele, etc.;

h) obligatia de a incunostiinta seful ierarhic, de indata ce a luat la cunostiinta de existenta unor nereguli, abateri, sustrageri, etc.;

i) obligatia de a nu parasi locul de munca pana la sosirea schimbului la locul de munca unde se lucreaza in ture; in caz de neprezentare a schimbului, persoana incadrata in munca este obligata sa anunte seful ierarhic pentru a se lua masurile necesare;

j) respectarea regulilor de acces si circulatie in unitate, purtarea ecusonului in timpul serviciului si a echipamentului de protectie; comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu , promovarea raporturilor de intrajutorare intre membrii colectivului de lucru si combaterea oricaror manifestari necorespunzatoare;

k) mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca;

l) respectarea interdictiei de a fuma si folosirea pentru fumat numai a locurilor cu aceasta destinatie;

m) respectarea interdictiei de a introduce si consuma bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

n) obligatia personalului sanitar de a respecta Regulamentul privind timpul de munca, organizare si efectuarea garzilor in unitatile sanitare.

Art.20. Salariatii sunt obligati sa pastreze secretul de serviciu sub sanctiunea raspunderii pentru infractiunea de divulgare a secretului de serviciu prevazuta de art.196 Cod penal.

Secretul profesional de care salariatul ia cunostiinta in derularea contractului individual de munca si implicit in exercitarea atributiilor de serviciu poate fi divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al angajatorului.

Art.21. In conformitate cu prevederile art. 25 Codul muncii, pentru realizarea activitatiilor specifice in cadrul spitalului, atat pentru serviciile spitalicesti cat si pentru cele de specialitate din ambulatoriu integrat, personalul medico-sanitar isi va indeplini obligatiile de serviciu fie in sectiile spitalului, fie in cadrul ambulatoriului de specialitate al acestuia, la solicitarea conducerii spitalului, raportand in mod corespunzator serviciile medicale.